Hikmah Kisah Sapi Bani Israil dalam Surat Al Baqarah